edm w praktyce

Wiesz już wszystko o EDM? Jeżeli nie, przeczytaj to.

Do początku 2019 roku dokumentacja medyczna pacjentów była spisywana na papierze. Każdy posiadał swoją teczkę, w której znajdowały się informacje takie, jak: historia choroby, wypisy ze szpitala czy wyniki badań. Jednak w dobie cyfryzacji wszelkich obszarów życia, również nasze zdrowie doczekało się swojej elektronicznej wersji.

 

 • Czym więc jest EDM?

 

EDM to zbiór danych zawierający dokumentację medyczną indywidualnych jednostek (pacjentów) lub dokumentację zbiorczą (ogół pacjentów lub określone grupy). Szczegółowo pojęcie to określa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie informacji w ochronie zdrowia. Na jej podstawie do EDM możemy zaliczyć:

 • dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej
 • dokumentację medyczną (o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. 
 • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), zawierającą dane o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, czyli tzw. historia choroby
 • jednostkowe dane medyczne — dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych

 

 

 • Prawo czy obowiązek? Czego możesz się spodziewać. 

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej 

3 rodzajów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Należą do nich:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach, 
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego

 

Od dnia 1 grudnia 2018 roku  został również wprowadzony obowiązek wystawiania 

w postaci elektronicznej zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Recepty w postaci papierowej będa wystawiane do końca 2019 roku, natomiast skierowania do końca 2020.

 

 

 • 3 główne zalety EDM:

 

Wprowadzenie EDM ma przede wszystkim usprawnić działania lekarskie, a także polepszyć przepływ informacji pomiędzy lekarzami.

 

Dlatego też jedną z zalet jest właśnie swobodny dostęp do kartoteki pacjenta. Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, EDM umożliwia lekarzowi wgląd do historii choroby pacjenta o każdej porze i w każdym miejscu. Stanowi to duże udogodnienie szczególnie, 

gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ograniczony np.podczas wizyt domowych czy poza godzinami pracy danej placówki.

 

Dokumentacja w formie elektronicznej umożliwia także lepszy przepływ informacji pomiędzy specjalistami. Często, aby zdiagnozować naszą przypadłość musimy oprócz lekarza rodzinnego udać się także do specjalisty. Niekiedy nawet zdarza się, że bada nas dwóch lekarzy w obrębie jednej specjalizacji. Każdy z nich musi zapoznać się z naszymi przebytymi chorobami, podawanymi lekami czy wynikami badań. Dzięki EDM przepływ informacji między nimi jest szybszy i bardziej klarowny. 

 

Nasze obawy związane z bezpieczeństwem przechowywanych danych również zostały rozwiązane dzięki kopii zapasowej. W przypadku zniszczenia serwera wszystkie nasze dane mogą być natychmiast odzyskane.

 

 • Co zrobić z papierową dokumentacją?

 

Co stanie się w papierową dokumentacją, gdy zostanie ona cyfrowo odwzorowana 

i zapisana w chmurze? Jest to podstawowe pytanie narzucające się, gdy mowa 

o dokumentacji elektronicznej.

 

Cyfrowe odwzorowanie dokumentacji medycznej nie jest równoznaczne ze zniszczeniem jej. Nawet po przeniesieniu naszych danych do systemu musimy przechowywać oryginalne papierowe wersje aż do czasu określonego w Ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29 i art. 27 ust. 1 pkt 3): “Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego”, oczywiście z paroma wyjątkami. 

 

Natomiast, gdy pacjent sam dostarcza papierową wersję dokumentacji, przeznaczoną 

do odwzorowania cyfrowego, wówczas, po wprowadzeniu w system jest ona zwracana pacjentowi lub niszczona. 

Reguły tworzenia dokumentacji medycznej są opisane na stronie CSIOZ

Po więcej informacji możemy sięgnąć do poradnika dotyczącego EDM, który nabierząco uaktualnie Naczelna Izba Lekarska. 

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111130657/O/D20110657.pdf 

https://www.prawo.pl/zdrowie/co-zrobic-z-dokumentacja-medyczna-ktora-zostala-cyfrowo-odwzorowana-i-umieszczona-w-systemie-informatycznym,262384.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazek-tworzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-od-1-stycznia-2019-r